Targa Florio 1971

Photos : Archives G Larrousse
Photos : Gioacchino Gullotti